Internet i telewizja

dla: kablówek, hoteli, szpitali, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów

Internet i telewizja


RSAT to tak??e pe??na oferta us??ug multimedialnych dla kablówek, hoteli, szpitali, wspólnot mieszkaniowych czy deweloperów. Instalujemy systemy telewizji p??atnej, monta?? telewizji, internetu, nag??o??nienia, monitoringu.

Przemierzaj?c kilometry po Polsce, zrealizowali??my liczne instalacje - m.in. dla spó??ek Media Hotel czy NEOsystem - w hotelach, pensjonatach, szpitalach i sanatoriach na terenie ca??ego kraju. Pracujemy na najnowocze??niejszych sprz?tach renomowanych partnerów.