RSAT - instalacje dla Twojego domu i firmy

15 lat doświadczenia, tysiące realizacji.

O nas


RSAT to firma us??ugowa z 15-letnim sta??em w bran??y. Pracujemy na najnowocze??niejszych technologiach i sprz?tach od renomowanych partnerów. Posiadamy niezb?dne uprawnienia oraz zespó?? do??wiadczonych techników, którzy z powodzeniem realizuj? kolejne zlecenia. Budujemy oraz projektujemy sieci dla wiod?cych operatorów kablowych m.in. Vectra oraz Moico.

Oferujemy us??ugi instalacji w domach prywatnych, a tak??e dla firm, kablówek, hoteli, szpitali, wspólnot mieszkaniowych i deweloperów. Jeste??my ekspertami w instalacji m.in. w obszarze: telewizji, telefonów, internetu, nag??o??nienia, instalacji multimedialnych, pay tv, CCTV - monitoringu, alarmów, instalacji przeciwpo??arowych. Podejmujemy si? tak??e modernizacji i konserwacji istniej?cych ju?? instalacji.

Gwarantujemy fachowe doradztwo, bezp??atny dojazd i realizacje na terenie ca??ego kraju, a g??ównym obszarem naszej dzia??alno??ci jest Dolny ??l?sk. Dok??adamy wszelkich stara??, by wykonane przez nas us??ugi zrealizowane zosta??y w ustalonym terminie i na najwy??szym poziomie, godnym polecenia kolejnym osobom i firmom. Zapraszamy do wspó??pracy.